Om Kreativ Procesledelse

Kreativ Procesledelse - nye veje til bedre praksis er henvendt til dig, der står overfor at skulle facilitere og lede organisatoriske forandringsprocesser - hvad enten det er i rollen som konsulent, leder eller medarbejder. Ambitionen og ideen med bogen er at give dig inspiration og indsigt til at kunne lede flere livgivende, kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng. Kreativ Procesledelse byder på en alsidig værktøjskasse med procesøvelser og inviterer til en række scenarier, hvor der skabes rum for fremadrettet organisatorisk dialog på tværs af hierarkier og faggrænser. Bogen udspringer af flere års praksiserfaring og eksperimenter med øvelser i samarbejde med kunder og udvalgte brugergrupper.

Bogen indeholder 42 øvelser og er inddelt i tre primære afsnit:

Det første afsnit har til formål at træne din evne som procesleder og give dig indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan facilitere øvelserne og skabe de bedst mulige rammer om processen, der involverer og skaber ejerskab.

Det andet afsnit indeholder relevante øvelser til brug i din daglige praksis - det være sig i dit team, på møder, workshops, seminarer og uddannelser. Øvelserne er inddelt i seks overordnede temaer: anerkendende kultur, kommunikation, visioner & målsætning, kreativitet & idegenerering, teamudvikling, samt mødeledelse.

Det tredje og sidste afsnit introducerer systemisk og anerkendende teori i et proceslederperspektiv og giver dig et indblik i de grundlæggende principper og antagelser, som øvelserne udspringer af og baserer sig på.

Bogen er på mange måder blevet til i kraft af relationer - kreative og inspirerende relationer mellem tre proceskonsulenter, omgivet af reflekterende samarbejdspartnere. Bogens forfattere er tre kvinder, som i 2009 mødtes i den systemiske konsulentverden. Mille var i gang med at udføre sit afgangsprojekt på KaosPiloterne, hvor hun ønskede at skabe en praksisorienteret øvelsesbog til procesledere. Hun kontaktede konsulenthuset MacMann Berg for at indgå et samarbejde, og inden længe var både Lone og Louise, som på daværende tidspunkt var ansat i MacMann Berg, blevet en del af forfattergruppen.

Som forfattergruppe har vi det til fælles, at vi gerne vil inspirere til at skabe bedre procesledelse, bedre arbejdspladser og fornyelse i tænkningen omkring det at lede og udvikle en organisation. Vi er optaget af arbejdet med kommunikation, dialogiske processer og kreativitet i organisationer, og vi tager alle afsæt i systemisk og socialkonstruktionistisk tænkning koblet med den anerkendende tilgang. Vi mener, at gode idéer bedst udvikles og afprøves i relationer mellem mennesker og i den fælles refleksion over nye tiltag og forandringer. Vi oplever, det er vigtigt for at kreativiteten og de nye ideer kan skabes og trives, at fokusere på muligheder frem for begrænsninger og mangler - og her er anerkendende, dialogisk procesledelse helt afgørende.

Kreativ procesledelse - nye veje til bedre praksis er blevet til i en omskiftelig tid med finanskrise og nedskæringer i de offentlige og private budgetter - ikke blot i Danmark, men overalt i Europa og USA. Netop i en tid, hvor medarbejdertrivsel, innovation, anerkendelse og god ledelse er sat under pres, synes vi, der er behov for en bog som denne - en bog, der udfordrer vanetænkning og traditionel managementtænkning. For hvis vi for alvor vil skabe forandringer, er vi nødt til at gøre noget andet i dag, end vi gjorde i går. De vanskeligheder, vi står overfor, kræver nye, kreative måder at tænke på, der kan føre til bæredygtige løsninger. Løsninger, der ikke kun skal findes på direktionsgangene og blandt økonomerne, men i allerhøjeste grad også i samspil og i dialoger med organisationens medarbejdere, brugere, kunder og samarbejdspartnere. Det er denne form for dynamisk og kreativt samspil, som bogen inviterer til og giver konkrete bud på og øvelser til.

Vi har et ønske om at geare organisationer til i højere grad selv at kunne varetage egne udviklingsopgaver. Det kan give rigtig god mening at få ekstern konsulentassistance, når der er behov for nye perspektiver og indspark i forhold til en given situation. Men i den organisatoriske dagligdag er der også behov for interne procesledere, som er i stand til at løfte proceslederopgaven. Procesledere, der kan handle reflekteret, anerkendende og nysgerrigt, og som evner at facilitere de vigtige dialoger, der skal til, for at organisationen flytter sig. Vi tror på, at bedre procesledelse skaber gladere og dygtigere medarbejdere, der trives og er i stand til at handle konstruktivt i komplekse og foranderlige organisationer.

Vi oplever, at der er behov for en bog, der tilbyder konkrete værktøjer og øvelser for procesledere i praksis. Værktøjer, der omsætter den til tider komplekse teori til konkrete handlinger, og som involverer og engagerer hele organisationen og dens medarbejdere i udviklingen heraf. For når vi vil skabe organisatorisk forandring, der lykkes på den lange bane, er det vores erfaring, at aktiv medarbejderinvolvering er en helt afgørende strategisk faktor. Bogen tager afsæt i et anerkendende menneskesyn, hvor den enkelte medarbejder inddrages som en unik og kompetent bidragyder i udviklingen af den organisation, han eller hun er ansat i. Medarbejdernes forskellige perspektiver er vigtige i enhver organisationsudviklingsproces: uden engagerede medarbejdere - ingen bevægelse.

Kontakt os

Send os gerne en mail hvis du har ideer, forslag og forbedringer til eksisterende eller nye øvelser. Disse vil muligvis være med til at danne rammen for en ny og forbedret øvelsesbog i fremtiden.

Du kan skrive til os på infoatkreativprocesledelse[dot]dk
Du kan også benytte denne Kontaktform

Du er også meget velkommen til at kontakte os hver især, hvis du ønsker sparring eller assistance til facilitering af processer. Se vores kontaktdata i venstreside.

Udtalelser om bogen

Lars Kaae Wagner, Idrætskonsulent, DGI Roskilde:
"En fantastisk og meget brugbar bog. Superskønt at få opdateret teorien og få konkrete bud på processer - især at I har formået at holde det op i mod den teori, der ligger bag."

Uddrag af DBC Lektørudtalelse, Jytte Bræmer, uge 9/2011:
"En grundig indføring i det at fungere som proceskonsulent i organisatoriske processer (...) Bogen er en slags grundbog i proceskonsultation og kan læses som helhed. Men bogens enkeltdele kan også anvendes i forskellige sammenhænge, eksempelvis øvelsesdelen."

Uddrag fra bogens forord af Thomas Johansen:
"Som mangeårig leder og konsulent, senest i konsulentfirmaet MacMann Berg, der arbejder med ledelse og organisationsudvikling ud fra et systemisk anerkendende fundament, ser jeg bogen som et værdifuldt bidrag til ledere, konsulenter, undervisere og projektansvarlige. En bog der vil meget. En ambitiøs bog. Og samtidig en kreativ brugsbog der kan anvendes til stor inspiration for såvel nye som erfarne konsulenter (...) Det er ingen kunst at gennemføre øvelser og processer, men derimod at vælge og designe processerne så de understøtter den udfordring, der skal håndteres på en fremadrettet og værdiskabende måde. Det er procesledelse, når det er bedst, og her er der masser af inspiration at hente. Ikke mindst de teoretiske koblinger i øvelserne er med til at give bogen tyngde og anvendelighed, fordi du på den måde ikke blot får et stort antal øvelser serveret, men får hjælp til at bruge øvelserne i forhold til den opgave, som processerne skal understøtte. De skitserede koblinger mellem de enkelte øvelser og den præsenterede teori giver desuden en lang række nye ideer til, hvordan du kan plukke, justere og kombinere de forskellige øvelser på nye måder, så de matcher din praksis og virkelighed.
Hvis vi vil være innovative og finde farbare veje ud af finanskriser, og kunne agere klogt på et marked med stigende konkurrence og begrænsede ressourcer, er der ikke mindst brug for kreativ procesledelse. Innovation og nytænkning er ikke noget, der opstår af sig selv. Det må understøttes og kan fremmes af god ledelse. En ledelse der er meget bevidst om processernes betydning for, hvad der bliver muligt og ikke muligt, hvilke talenter og ressourcer vi får øje på, og hvilke vi ikke gør."

Send os gerne en mail hvis du har ideer, forslag og forbedringer til eksisterende eller nye øvelser. Disse vil muligvis være med til at danne rammen for en ny og forbedret øvelsesbog i fremtiden.

 

Tip en venPrint denne side
Sidst opdateret: 24.10.2015 - 10:43

Forfatterne bag:

Mille Obel Høier (red.)
milleobel.dk
milleatmilleobel[dot]dk

 

Lone Hersted
lonehersted.dk

 
Louise Laustsen
louiselaustsen.dk
 

Mille Obel Høier

Mejlgade 67, 8000 Århus

infoatkreativprocesledelse[dot]dk
www.kreativprocesledelse.dk